پادشاهی هخامنشیان
learn macromedia flash templates for your weblog list of iranian top weblogs
سازمان قضائی و آئین دادرسی هخامنشیان

وضعیت قضاوت در کشورهای فتح شده
تشکیلات فضایی ممالک غیر ایرانی ظاهراً وضع قضایی خود را به همان شکل پیشین خود حفظ کرده بودند . یعنی اقوام تحت سلطه با توجه به آیین و مقررات مذاهب و ادیان خاص خود به قضاوت میپرداختند و حاکمان هخامنشی هیچ دخالتی در نظام اجتماعی ایشان نمی نمودند .
این یکی از ملاک ها و عوامل بسیار مهم ساختار قدرت هخامنشی بود که نقش بسیار زیادی در ثبات این دولت و ماندگاری آن داشت . همچنین امکان حفظ فرهنگ های محلی و نظام های عادی در جوامع جدید را فراهم می ساخت .

حیطه اختیارات حاکمان منسوب از طرف هخامنشی ها
با این حال نسبت به آنچه که به سیاست کشور یا شخص پادشاه مربوط میشد، قضاوت آن توسط قضات بلندپایه و معتمد بنام ساتراپ ها و یا توسط پادشاه هخامنشی بود. این ساتراپ ها در واقع نماینده مرکز در استان های اطراف بودند و به نوعی حاکمان هخامنشی محسوب می شدند .

جرائم مربوط به امنیت کشور از قبیل طغیان و توطئه در صلاحیت ساتراپ ها بوده است، و آنها لااقل در امور جزایی خاص خود ، دارای همان حقوقی بوده اند که پادشاهان هخامنشی دارا بوده اند.

نظام قضایی در استان ماد و پارس
در مورد تشکیلات قضایی ممالک ایرانی امپراطوری باز هم باید بین ممالکی که اقوام پارس ها و ماد در آنجاها زندگی میکرده اند با سایر ممالکی که بقیه اقوام ایرانی در آنجا سکونت داشتهاند تفاوت قائل شد .

با توجه به وجوه اشتراکی که خصوصاً از لحاظ سیاسی بین قوم پارس و ماد وجود داشته است میتوان گفت که در پارس و ماد تا اندازه قابل توجهی تشکیلات قضایی و قواعد حقوقی واحد و یا دست کم خیلی شبیه به هم بوده. لیکن در سایر ممالک ظاهراً وضع تقریباً همانند ممالک غیر ایرانی امپراطوری بوده است.

به عبارت دیگر در استان هایی مانند عیلام ، با وجود آنکه ایرانی محسوب می شدند ،‌ بازهم همان ساختار قضایی پیش از حکومت هخامنشی برقرار بود .

عدالت و قانون در زمان هخامنشیان


در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده میشد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است:

  • «بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است . چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.
  • مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند.
  • روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمیآوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.»

و او کسی نبود جز کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی.

تنظیم قانون در دولت هخامنشی
در مورد جمع آوری قانون در زمان هخامنشی گفته شده است که:

  • «در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار دهند که بعدها همان قانون پایه گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید.»


چنانچه افلاطون ، قانون ایرانی بعنوان نمونه ای عقل و درایت توصیف شده است .

دادگاه های مختلف در این دوره

  • عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاههایی که به ریاست سران طبقات جامعه تشکیل میشد اجراء میگردید، ایشان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که «داتا» نامیده میشد استناد میکردند.
  • دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند و مستقیماً از طرف پادشاه منصوب میشدند و شغل آنان نیز مورثی بود.


استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی ؟
موروثی بودن قضات ، نشان از آن دارد که استبداد ایرانی ، به مفهومی که نزد غربی ها معروف است ،‌ نبوده است . چنانچه وراثت در میان قضات موجب می شده است که نظمی اجتماعی در میان مسؤولین اصلی قضاوت در کشور وجود داشته باشد که خارج از حیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می بود .

به همین جهت امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد ، نصب کند و از طرف دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این قضات هماهنگ نماید و از مخالفت با آنها بطور علنی دست بردارد .

راجع به اهمیت عدالت و اجرای آن در عهده هخامنشی منقول است که کورش از زبان استاد خود گفته است:

  • عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»


شورای مشورتی شاهی
شورایی از داوران شاهی که برای مدت عمر تعیین میشدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک میکردند این شورا خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود که مبادا در احکام آنها تجاوزاتی روی دهد.

این مسئله هم تأکید دیگری است بر نظام غیر استبدادی حکومت و قضاوت . چرا که وجود قضاتی مادام العمر مانع آن می شد که قضات برای ترس از برکنار شدن ، مخالف حق و قانون عمل کنند و یا بر طبق رضایت شاه عملی نادرست را مرتکب شوند .

حمایت از قوانین ملت ها
آخرین اعلامیه داریوش برنامه جهانداری اوست که از آن به نام برنامه فرمانروایی جهانی آریایی یاد شده است.
بدین اساس هر جامعه مذهبی یا قومی که به رسمیت شناخته شده بود قانون نامه ای تهیه کرد و برای آنکه قانون نامه ها لازم الاجراء گردد، او خود را حامی و مروج آنها میدانست و هر یک را «قانون شاهی» میخواند و از آن پس در امور قضایی بنابر «قانون شاهی» عمل میشد.

قوانین ملت ها

  • مصری ها :قانونهای مصری به فرمان داریوش گردآوری شد .
  • مغان زرتشتی : مغان نیز به دستور داریوش به جمع آوری قوانین خود مشغول شدند و اصل کتاب وندیداداز جمع آوری این قوانین به دست آمده است .
  • یهودیان : یهودیان به دستور داریوش قوانین دین خود را جمع آوری کردند و هنوز هم در زبان عبری قانون را «دات» میگویند که از واژه «داته» فارسی باستان آمده است.


نمایی دیگر از نظم غیر استبدادی با ظاهر فردی
در ایران زمان هخامنشیان، از آنجایی که تمام قدرتها و اختیارات و من جمله قوه قضاییه زیر نفوذ و اقتدار شاه بود، هیچ حق و منطقی در مقابل او عرض وجود نمیکرد و غالباً شاه عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان مجرب و سالخورده واگذار مینمود .
بعد از آن یک محکمه عالی وجود داشت که از هفت نفر قاضی تشکیل میشد و پایینتر از محکمه های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت.

این نشان می دهد که چنین مرسوم بوده است که حتما شاه ، فردی سالخورده و کارکشته و نه جوان و خام را از میان دانشمندان کشورش برگزیند و او عالی ترین مقام قضایی کشور و امپراطوری خواهد بود .
یعنی چنین نیست که شاه به هر ترتیبی که خود بخواهد ، حکم کند و دیگران را به مجازات برساند تا نابسامانی و اضطراب همه مردم را بگیرد .

نقش کاهنان و غیر کاهنان
قوانین و مقررات را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی را برعهده داشتند ولی بعدها افرادی به این گونه کارها رسیدگی میکردند که از طبقه کاهنان نبودند .
معمولاً در دعاوی به استثناء آنهایی که از اهمیت فراوان برخوردار بودند ضمانت را میپذیرفتند و در محاکمات از راه رسم خاص و منظمی پیروی میشد.

نقش و اختیارات شاه
درزمان هخامنشیان چون ریاست عالیه امور قضایی کشور برعهده شاه بود، او بزرگترین داور محسوب شده و احکام نهایی با رأی و صلاحدید او صادر میشد .
شاه میتوانست مجرم را عفو نموده یا در مجازات وی تخفیف داده و یا مجازاتی دیگر غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده بود مقرر نماید و حتی کیفرهای دیگر را نیز به نحوی که صلاح میدید در مورد مجرمین به مورد اجرا میگذاشت.

چنین حقی معمولا در همه قوانین کشورها ، بصورت های کم یا زیاد وجود دارد و عالی ترین فرد اجازه نقض حکم را داراست . چنانچه رئیس جمهور در کشور آمریکا می تواند حکم اعدام را نقض کند و یا حتی برخی قوانین کنگره ( مجلس در نظام آمریکا ) را نقض کند .

آئین دادرسی و روش محاکمه
در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت زمان معینی مقرر شده بود که می بایست در ظرف آن مدت حاکم صادر شود .

همچنین به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند تا دعوایی که میان انها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفین مسالمت آمیز حل و فصل شود .

سخنگویان قانون یا وکیلان
چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین و مقررات طول و تفصیل پیدا کرده بود گروه خاصی به نام «سخنگویان قانون» پیدا شدند که مردم در امور قضایی با آنها بحث و مشورت میکردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک میگرفتند.

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳٩٠/٩/۳ - جواد روح اله نژاد


دین در دوره هخامنشی

هخامنشیان نسبت به مذاهب بیگانه سختگیر نبودند و مانع از رواج آنها در کشور خود نمی شدند .

سخن داریوش در کتیبه بیستون
داریوش در سنگ نوشته های خود می گوید : اهورا مزدا «بغ» یعنی خدای بزرگی است . او از همة بغان بزرگتر است . او آسمان و زمین و آدمی را آفرید و داریوش را شاه کرد .

از زمان اردشیر دوم از خدایان دیگری مانند آناهیتا و میترا که در ردیف اهورمزدا بشمار می رفتند در سنگ نوشته های او نیز یاد شده است .

آئین میترا
مذهب مهر پرستی یا آئین میترا در ایران غربی رواج فراوان داشته ، در مشرق و شمال ایران نیز اغلب مردم آریایی ، زرتشتی مذهب بوده اند .
برخلاف هخامنشیان ظاهراً مادها بیش از ایشان طرفدار دین زرتشت بشمار می رفتند و مغان یا روحانیان زرتشتی از طوایف ششگانة مادها شمرده می شدند .
قیام گئوماته مغ نیز به خاطر آن بوده که دین زرتشت را در ایران رواج دهد .

زرتشتیان مردگان خود را در فضای آزاد می گذاشتند تا طعمة مرغان شکاری و درندگان شوند . اما هخامنشیان چنانکه از مقابر ایشان در تخت جمشید پیداست ، مردگان خود را دفن می کردند .

اغماض و سهل انگاری هخامنشیان نسبت به ادیان دیگر و حتی درباره بت پرستان نشان می دهد که اگر هم زرتشتی بوده اند ، در آن دین تعصب زیادی نداشته اند .

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳٩٠/٩/۳ - جواد روح اله نژاد


نفوذ ایران هخامنشی در اروپا

اروپائیان افتخار می کنند که دنیا از قوانین رم پیروی می کند. آنها فراموش کرده اند که قسمتی از قوانین رم تقلیدی از قوانین ایران باستان بوده بدین معنی که رم در زمان ژوستنین قوانین موضوعه سایر ملل {علی الخصوص ایران} را اقتباس کرد.و همین قوانین در پیدایش قوانین اروپای فعلی عمیقا تاثیر کرد.بنابراین ضرب المثل معروف اروپائی روشنائی از شرق برخاست و قانون از باختر چندان صحیح نیست زیرا هم روشنائی و هم قانون از شرق برخاسته است.

نه تنها قوانین رم از ایران بود بلکه حتی برخی از  ژنرالهای ژوستین از قبیل نرسس«فاتح ایتانیا» و آرتابانس فاتح سیسیل و کارتاژ ایرانی بوده اند.

تعجب خواهید کرد اگر بگوئیم این انگلستان که به پارلمان خود می نازد و دولت خود را نخستین دولت پارلمانی میشمارد پارلمان خود را از روی طرح پارلمان ایران و یونان بوجود آورده است . پارلمان انگلیسی شباهت زیاد به مگستان و یا مجلس ایران باستان دارد. پارلمان انگلیسی از مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل یافته است مگستان نیزهمچنین بوده است. مگستان دارای قدرت فوق العاده بود و می توانست پادشاهی را عزل و یا نصب کند.قضات دارای نفوذ زیاد بودند و می توانستند همه حتی نخست وزیر و شهزادگان را برای محاکمه جلب کنند زیرا در ایران باستان به قانون زیاد احترام گذاشته میشد.قضاوت بقدری قدرت داشتند که حتی درستی و نادرستی کارهای شاه و دولت را در میزان عدالت میسنجیدند و در موقع لازم تصمیمات مقتضی می گرفتند . اگر احیانا دادستان و یا دادیاری منافع شخصی را در حین قضاوت در نظر می گرفت و قانون را در زیر پای می گذاشت محکوم به مرگ می شد بدین طریق حتی قضات از شر قانون ایمن نبودند قانون خورشیدی معنوی بود و کار آن مثال خورشید مادی پاک کردن پلیدیها  بود اعم از آنکه این پلیدی روی دامن شاه نشسته بود و یا دامن گدا بس جای تعجب نیست اگر ایرانیان باستان این همه پیشرفت کردند زیرا قانون است که به یک ملت جان می دهد و بر عکس بی قانونی است که موجبات تباهی آنرا فراهم می کند.

لباس اروپائی کنونی از لباس ایرانیان باستان اقتباس شده مثلا ایرانیان باستان شلوار یم پوشیدند و جوراب به پا می کردند و دستکش می پوشیدند و چیزهائی مانند کراوات و یقه در تصاویر ایرانیان باستان دیده میشود.

لباس روسها هم تقلیدی از لباس مادهاست که گویا توسط کشیشان و اولیای دین مسیحی به روسیه راه یافته است.

حتی شکل لباس پاپ از لباس شاهان ایرانی اقتباس شده مخصوصا تاج پاپ که شبیه به تاجهای سه گوش شاهان ایرانی است پروفسور بلسارا می نویسند: از موقعی که اسکندر و یارانش با بانوان ایرانی ازدواج کردند لباس بانوان و کودکان ایرانی در اروپا رواج یافت.

گذشته از لباس ایرانیان ذوق خاصی در تزئینات خانه شان می دادند. منازل ایرانیان با فرمهای گرانبها , پرده های زیبا و صندلیها و میزها و کاسه و ظروف و نیمکتها آراسته شده بود.زندگی ایرانیان بقدری زیبا و تجملی بود که حتی یونانیان با ذوق هنگامی که در موقع جنگ احیانا داخل چادر ایرانیان میشدند از تماشای تزئینات عالی و اثاث و اشیاء زیبای ساخت داخل چادرها مات و مبهوت مانده و انگشت حیرت به دندان می گزیدند .

اسکندر وقتی که داخل چادر داریوش سوم گردید از اثاثیه های آن مبهود ماند و بهمراهانش گفت:اینست معنی پادشاهی بعضی از سازهای کنونی هم تقلیدی از سازهای قدیمی ایرانی است مثلا پیانو همان چنگ است با جزئی تغییر و فلوت همان نی است و گیتار همان سه تار است.

موسیقی ایرانی از طریق یونان اثر عمیقی در موسیقی اروپائی بر جای گذاشت.

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/٧/۱٠ - جواد روح اله نژاد


اهمیت و مقام دولت هخامنشی

هخامنشیان مدت دو قرن در شرق آرامش و امنیت حکمفرما کردند و برای نخستین بار به دولتهای زیر دست استقلال داخلی دادند.

هخامنشیان برای بسط و نشر تمدن یونان در آسیا و ایجاد یک تمدن ترکیبی شرقی و غربی زحمت کشیدند و در واقع بزرگترین عامل ارتباط بین شرق وغرب و بزرگترین سرمش و دولتهای شرقی و غربی گشتند.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/٧/۱٠ - جواد روح اله نژاد


پارسه شهری هخامنشی

هخامنشیان عادت باستانی کوچ کردن را فراموش نکردند و معمولا همه سال را در یک جا به سر می کردند .در فصل سرما , در بابل و شوش اقامت داشتند و در فصل خنکی هوا به همدان می رفتند که در دامنه کوه الوند افتاده بود و هوای لطیف و تازه و خنک داشت این سه شهر پایتخت به معنی اداری و سیاسی و اقتصادی بودند اما دوشهر دیگر هم بودند که پایتخت آئینی هخامنشیان به شمار می رفتند یکی پاسارگاد که در آنجا آئین و تشریفات تاجگذاری شاهان هخامنشی برگزار می شد و دیگری پارسه که برای پاره ای از تشریفات دیگر به کار می آمد . این دو شهر "زادگاه" و "پرورشگاه" و به اصطلاح "گهواره" پارسیان به شمار می رفت.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/٧/٩ - جواد روح اله نژاد


سهم ایرانیان در تمدن جهان

اکتشافاتی که در سال های اخیر در سراسر ایران شده عقیده ی سابق علما و باستان شناسان را دایر بر اینکه قسمت عمده ی صنایع اولیه از تمدن ملل جلگه ی میان رودان گرفته شده نقض کرده است و امروزه تصور قوی میرود که تمدن از فلات ایران روبه مغرب و جلگه ی میان رودان رفته باشد . "گیریشمن" یادآور شده است که سکنه ی بدوی میان رودان همان نزاد و منشا سکنه ی فلات ایران می باشند.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/٧/۸ - جواد روح اله نژاد


هرگز نخواب کوروش

دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد

بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

کارون زچشمه خشکید البرز زلب فرو بست حتی دل دماوند آتش فشان ندارد

دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت رستم در این هیاهو گرز گران ندارد

روز وداع خورشید زاینده رود خشکید زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد

بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد

دریای مازنی ها بر کام دیگران شد نادر زخاک برخیز میهن جوان ندارد

دارا کجای کاری دزدان سرزمینت بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد

آییم به دادخواهی فریادمان بلند است اما چه سود که اینجا نوشیروان ندارد

سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد

کو آن حکیم توسی شهنامه ای سراید شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد

هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/٢/٢٥ - جواد روح اله نژاد


متن حقوق بشر کوروش کبیر

 اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران ، بابل و کشور های چهارگانه را بر سر گذاشته ام اعلام می کنم : تا روزی که من زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارمغان می کند کیش و آیین و باورهای مردمانی را که من پادشاه آنها هستم گرامی بدارم و نگذارم که فرمانروایان و زیر دستان من کیش و دین و روش مردمان دیگر را پست بدارند و یا آنها را بیازارند .

من که امروز افسر پادشاهی را بر سر نهاده ام ، تا روزی که زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارزانی کرده هرگز فرمانروایی خود را بر هیچ مردمی به زور تحمیل نکنم و در پادشاهی من هر ملتی آزاد است که مرا به شاهی خود بپذیرد یا نپذیرد و هرگاه نخواهد مرا که پادشاه ایران و بابل و کشورهای رابعه هستم ، نخواهم گذاشت کسی به دیگری ستم کند و اگر کسی ناتوان بود و بر او ستمی رفت من از وی دفاع خواهم کرد و حق  او را گرفته و به او پس خواهم داد و ستمکاران را به کیفر خواهم رساند .

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت کسی مال و اموال دیگری را با زور و یا هر روش نادرست دیگری از او بدون پرداخت ارزش واقعی آن بگیرد . من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت کسی ، کسی را به بیگاری بگیرد و به مزد نپردازد . من اعلام می کنم که هرکس آزاد است و دین و آئینی را که میل دارد برگزیند و در هر جا که میخواهد سکونت نماید و به هرگونه که معتقد است عبادت کند و معتقدات خود را به جا آورد و هر کسب و کاری را که می خواهد انتخاب نماید ، تنها به شرطی که حق کسی را پایمال ننماید و زیانی به حقوق دیگران وارد نسازد .

من اعلام می کنم هر کس پاسخگوی اعمال خود می باشد . هیچ کس را نباید به انگیزه اینکه یکی از بستگانش خلاف کرده است مجازات کرد و اگر کسی از دودمان یا خانواده ای خلاف کرد تنها همان کس به کیفر برسد و با دیگر مردمان و خانواده کاری نیست .

تا روزی که من زنده هستم نخواهم گذاشت مردان و زنان را به نام برده و یا نامهای دیگر بفروشند و این رسم زندگی باید از گیتی رخت بربندد.

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/٢/٢٤ - جواد روح اله نژاد


خشایار شا

خشایار شا از پادشاهان هخامنشی است. پدرش داریوش بزرگ و مادرش آتوسا دختر کوروش بزرگ بود. نام خشایار شا از دو جزء خشاس(شاه)و آرشا (مرد) تشکیل شده و به معنی شاه مردان است.

 

دوست عزیز کتابهای - ولدورانت - کتاب اول _   و تاریخ ده هزار ساله ایران (نوشته عبدالعظیم رضایی) و  _     کوروش تا پهلوی اثر دکتر حکیم الاهی مطالبی در مورد خشایار شا نوشتن .

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/٢/٢٢ - جواد روح اله نژاد


کوروش بزرگ چگونه به وجود آمد؟!

قسمت اول

استیاژ پادشاه ماد که پایتختش شهر اکباتان (همدان)بود بعد از اینکه دختر جوانش موسوم به ماندان را به یکی از امرای پارس به اسم کمبوجیه داد خوابی عجیب دید . استیاژ پادشاه ماد خواب دید که از بطن دخترش ماندان که او را به عقد و ازدواج کمبوجیه امیر پارس در آورده بود یک درخت انگور رویید و ساقه های آن درخت از هشت جهت به حرکت در آمد و نه فقط تمام شهر همدان و کشور ماد را پوشانید بلکه در مدت بسیار کوتاهی تمام جهان از ساقه ها و برگهای آن درخت انگور پوشیده شد و هر قدر استیاژ جست و جو کرد که پایتخت خود همدان و کشورش ماد را پیدا کند نیافت و آنگاه صدای شیپور پاسبان عبور و مرور وی را خواب بیدار کرد./چون در شش قرن قبل از میلاد مسیح در شهر همدان در چهارراه ها مامور عبور و مرور می ایستاد و به وسیله شیپور به سواران و ارابه ها و پیادگان راه میداد که از یک خیابان به خیابان دیگر بروند .

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/٢/٥ - جواد روح اله نژاد


هنر در عهد هخامنشی

هنر ایران در عهد هخامنشیان عمدتا بر پایه ی بزرگداشت مقام پادشاهان این سلسله استوار بوده است. هنر این عصر ترکیبی است از هنر اقوام گوناگونی که تابع پارسیان بوده اند و هخامنشیان با بهره گیری مناسب از این هنرهای مختلف و ریختن کلیه ی  جلوه های هنری اقوام و ملل مختلف در یک قالب به هنر خود اعتلا بخشیده اند.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٧ - جواد روح اله نژاد


جنگهای یونان و ایران (جنگهای مدی)

جنگهای داریوش

انگیزه های جنگ

در زمان داریوش دوم ساسانی تعدیدهای اعراب از جانب بحرین و گاهی بین النحرین به جایی رسید که حتی تیسفون در تیررس اعراب قرار گرفت.در صورتی که اعراب همچین قدرتی نداشتند،بلکه از جانب روم به عنوان مزدور تحریک و تجهیز می شدند تا از فشار ایرانیان علیه روم کاسته شود.شاپور به قدری به مسئله اعراب درگیر بود که تقریبا برای اولین بار تاریخ ایران به طور جدی فرمان تاسیس نیروی دریایی از طرف وی صادر شد.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٦ - جواد روح اله نژاد


نبرد ماراتن

ماراتن در اصل نام دهکده ای است در یونان و در آن محل بود که یونانیها بر ایرانیان فاتح آمدند،در 490 قبل از میلاد نخستینکسی که خبر این فتح را از دهکده به آتن برد قهرمان شناخته شد و هم اکنون به یاد او و آن واقعه است که دو ماراتن از بازیهای اساسی المپیک است و آن وقت کدامیک از ما می دانیم که آریابرزن که بود و نتگ تکاب فارس یا نمی دانم در کجای دیگر می توانست باشد. در مقابل اسکندر و سربازانش چه رشادت ها کرد و چه جانبازیهایی که نکرد.

 

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٦ - جواد روح اله نژاد


تخت جمشید انجمن قانون گذاری جهان باستان

برگرفته از کتاب تخت جمشید،بنای میهنی ایرانیان و انجمن همپرسگی ملی

تخت جمشید ، بنای نمادین ملی ایرانیان و نشانه اقتدار و شکوه آنان و نماد توانایی های علمی و فنی و هنری نیاکان ما بوده است. تخت جمشید جلوه گاه همبستگی ملی و سرزندگی و بالندگی روان ایرانیست.ایرانیان را اراده بر آن بوده است که اگر می باید بنایی در نشان شکوه و بزرگی ایران ساخته شود از آن برای کارکرد یکی از نهادهای ملی کشور بهره برداری شود و بهترین نماد ملی میهن ، همانا انجمن همپرسگی ملی یا انجمن بهان می بود.همان که امروزه آنرا مجلس شورای ملی یا در گستره ای پهناورتر سازمان ملل می نامند.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٥ - جواد روح اله نژاد


بناهای هخامنشی

تالار آپادانا ، تخت جمشید هخامنشیان در اقامتگاه های خود بناهایی را می ساختند که می بایستی مبین قدرت و عظمت حکومت باشد.در دوران هخامنشیان یک سبک معماری مخصوصی به وجود آمده بود که در آن سنن و آداب ملل مختلف ساکن در کشور هخامنشیان جلوه گری کرد. یکی از آثار اولیه معماری هخامنشیان ،کاخ کوروش است که در نخستین اقامتگاه هخامنشیان در پاسارگاد بنا شد و عبارت از یک رشته ساختمانهایی بود در میان باغ و محصور به دیوار.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٤ - جواد روح اله نژاد


متن استوانه کوروش کبیر

این استوانه را باستانشناسی به نام هرمزد ‹رسام›در سال 1879 میلادی را پیدا کرده است.گوینده ی خط های آغازین این نوشته نامعلوم است ولی از خط بیست به بعد را کوروش کبیر گفته است . و اینک متن استوانه:

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٤ - جواد روح اله نژاد


اعلامیه حقوق بشر کوروش بزرگ و مقایسه آن با اعلامیه های پیشین

اعلامیه حقوق بشر کوروش بزرگ و مقایسه آن با اعلامیه های پیشین فرمان بزرگ کوروش که به نخستین اعلامیه حقوق بشر نامبرده گردیده است. بر استوانه ای از گل پخته کنده شده و از این روی در تاریخ به استوانه کوروش شهرت دارد.

از مفاد این خرمان که حاوی ارزشهای معنوی و تاریخی و نمودار انسان دوستی بنیانگذار حکومت هخامنشی است تا سال 1879 میلادی هیچگونه آگاهی در دست نبود.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٤ - جواد روح اله نژاد


روایتی کوتاه از منش کوروش....بزرگ مردا که او بودی

کوروش در برابر اجساد پانته آ و شوهرش

داستان از این قرار است که مادی ها پس از برگشت از جنگ شوش غنایمی برای خود آورده بودند که بعضی از آن ها را برای پیشکش به نزد کوروش آوردند.از آن جمله زنی بود بسیار زیبا که گفته می شد از زیباترین زنان شوش به حساب می آمد و پانته آ نامیده میشد و شوهر او به نام آبراداتاس برای ماموریتی از جانب پادشاه خود به ماموریت رفته بود.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/۳ - جواد روح اله نژاد


مرگ کوروش به دست ملکه ی ترک

کوروش پس از فتح بابل،بر آن شد با توسل به نیروی نظامی اش که فوق العاده نیرومند بود و تاکنون شکستی را تجربه نکرده بود،ماساژت را نیز مغلوب کند.ماساژت ها در شمال شرق ایران (آذربایجان)در کرانه رود آراکس (آراز)در همسایگی قوم ایسه دونر زندگی می کردند. ماساژت ها بسیار ماجرا جو بودند.

کوروش به دلائل متعدد به سرزمین ماساژت ها لشکر کشی کرد او انگیزه های گوناگونی برای سرکوب این قوم داشته است. یکی پیشینه او بود او باور داشت که بیش از یک انسان است. و بیش از همه شانس با او بوده است و در همه جنگ ها با موفقیت به اهداف خود دست یافته است.گفتنی است که کوروش علیه هر ملتی اراده به لشکر کشی می کرد.انصراف او از چنین تصمیمی ناممکن بود کسی نمی توانست او را از انجام این تصمیم باز دارد.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/۳ - جواد روح اله نژاد


دین در زمان هخامنش

در مورد دین هخامنشیان (550 - 330 پیش از میلاد) نظرات گوناگونی توسط ایرانشناسان در زمان های مختلف ارائه شده است . اکثر این نظرات بر پایه ی یافته های باستانشناسی و تحقیقاتی زبانشناسی استوار است که گهگاه با کشفیات تازه،شکل جدیدی به خود می گیرد.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/۳ - جواد روح اله نژاد


وقتی کوروش بزرگ مرد

در نخستین شب ورود به سرزمین ماساگت ها ، کوروش خواب نگران کننده ای دید. او در خواب پسر هیستاسپ (داریوش جوان) را دید که دو بال در شانه اوست که یک بال او بر آسیا و بال دیگر او بر اروپا سایه انداخته است.کوروش به این نتیجه رسید که شاهزاده جوان علیه او تو طئه می کند و به هیستاسپ دستور داد که به پارس بازگردد و داریوش را برای بازپرسی نزد او بیاورد.پدر داریوش قبل از عزیمت با نهایت ادب اظهار داشت:

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٢ - جواد روح اله نژاد


تمدن و فرهنگ هخامنشی

هخامنشیان از پارسیان به شمار می روند.

پارسیان مردمانی آریایی نژاد بودند که تاریخ آمدن ایشان به ایران معلوم نیست . در کتیبه های آشوری از سده ی نهم پیش از میلاد آمده است . از همان تاریخ آنان در ناحیه ی انشان که در مشرق شوشتر و حوالی کارون واقع بود دولت کوچکی تشکیل دادند که در ابتدا از دولت ماد اطاعت می کردند . جد ایشان هخامنش همه ی قبیله های پارسی را زیر فرمان خود در آورد.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٢ - جواد روح اله نژاد


معرفی وصیت نامه داریوش بزرگ هخامنشی

اینک من از دنیا می روم بیست و پنج کشور جزو امپراطوری ایران است.و در تمام این کشور ها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشور ها دارای احترام هستند. و مردم کشورها در ایران نیز دارای احترام هستند.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٢ - جواد روح اله نژاد


ارتش هخامنشی

مقارن سال ۵۵۶ پیش از میلاد کوکب سعادت کوروش بزرگ سر دودمان هخامنش از افق کشور پارس طالع شد و در پرتو فروغ درخشان وجود او امپراطوری با شکوهی تشکیل گردید که تا آن زمان چشم روزگار نظیر آن را ندیده بود . شالوده ی ارتش ایران نیز در همان وقت به دست توانای آن شاهنشاه بزرگ ریخته شده و در اثر فداکاری و جان بازی همان ارتش بود که حدود و ثغور کشور پهناور او همواره در طول چند قرن از تجاوز بیگانگان محفوظ ماند.

سپاه پیاده

بنا به گفته گزنفون تاریخ نگار یونانی، موقعی که کورش بزرگ فرماندهی ارتش پارس را به عهده گرفت ، رسته اصلی ارتش پیاده بود که بیشتر برای رزم از دور و بر آمده و به تیر و کمان و زوبین و خلافن مسلح بود . کورش برای ایجاد و تقویت روح جنگاوری ، به سی هزار نفر از سربازان پارسی که مطابق اصول تربیت کشور پارس دارای خصایل سپاهی گری برجسته ای بودند ، دستور دادند اسلحه خودشان را به نیزه و شمشیر تبدیل کنند و به مبارزه از نزدیک و رزم تن به تن خو گیرند.

آن رسته را پیادگان سنگین اسلحه مینامند و سلاح اصلی ایشان عبارت از یک نیزه بلند یک شمشیر یا تبر زین بود که با دست راست به کار می برند و یک سپر کوچک که از ترکه ی محکم بافته شده بود و در دست چپ می گرفتند و به سینه خود هم جوشن می بستند . سایر افراد پیاده به تیر و کمان یا فلاخن و زوبین مسلح بودند که در میدان رزم به عنوان دسته های امدادی به کار می رفتند.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱/٢ - جواد روح اله نژاد